Các quyết sách quan trọng trong đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ

05:49 04-11-2018 | :398

Laocaitv.vn - Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thi tuyển lãnh đạo, quản lý, Lào Cai là một trong số 22 tỉnh được lựa chọn thực hiện thí điểm đề án đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng.

Sau khi học tập, nghiên cứu tại một số tỉnh, thành phố, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thi tuyển lãnh đạo, quản lý và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 22, ngày 3/11/2017 “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”. Đồng thời thống nhất chủ trương thi tuyển cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo nguyên tắc: Đối với các trường hợp được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ cao hơn thì phải thực hiện quy trình thi tuyển; trường hợp không thi tuyển phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể; không thực hiện thi tuyển đối với các chức vụ bầu cử, các chức danh được xác định là cán bộ theo quy định của Luật cán bộ, công chức hay trường hợp phân công cấp ủy viên đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ; các trường hợp luân chuyển điều động từ các vị trí chức danh lãnh đạo quản lý tới các vị trí, chức danh khác tương đương hoặc khi xem xét bổ nhiệm lại.

Căn cứ Đề án số 22 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành văn bản số 105 Về việc xây dựng kế hoạch, thực hiện “Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”, Kế hoạch số 111 Về việc xây kế hoạch thi tuyển chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện UBND tỉnh quản lý. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang tạm dừng bổ nhiệm cấp phó phòng và tương đương cho đến khi tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị và số lượng cấp phó được sắp xếp, kiện toàn theo quy định của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12). Đây được coi là bước đi phù hợp, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.   

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết