Tổng số lao động của toàn tỉnh được đào tạo nghề là gần 28 nghìn người

14:03 13-02-2018 | :73

Laocaitv.vn - Trong năm 2016 và 2017, tổng số lao động của toàn tỉnh được đào tạo nghề là gần 28 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên gần 48%, đạt trên 86% mục tiêu Đề án "Đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020". Trong 2 năm qua, bằng nhiều giải pháp, toàn tỉnh cũng đã tạo việc làm tăng thêm cho trên 24 nghìn 300 lao động, đạt gần 42% mục tiêu đề án.

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, cùng với triển khai đồng bộ cơ chế chính sách xóa đói giảm nghèo tại các địa phương, tỉnh Lào Cai cũng quan tâm đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn bó và tác động trực tiếp đến mục tiêu giảm nghèo. Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, trong năm 2016 và 2017, tổng số lao động của toàn tỉnh được đào tạo nghề là gần 28 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên gần 48%, đạt trên 86% mục tiêu Đề án "Đào tạo nghề giai đoạn 2016-2020". Trong 2 năm qua, bằng nhiều giải pháp, toàn tỉnh cũng đã tạo việc làm tăng thêm cho trên 24 nghìn 300 lao động, đạt gần 42% mục tiêu đề án. Đào tạo nghề trên địa bàn tiếp tục được chỉ đạo đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội; tăng cường liên kết giữa đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động với các cơ sở dạy nghề nhằm tăng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho lao động chủ yếu tại địa bàn nông thôn, vùng khó khăn.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết