Giải pháp, chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

22:18 24-11-2021 | :73

Laocaitv.vn - Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021 được tổ chức vào ngày 24/11 đã diễn ra hội thảo chuyên đề bàn về các giải pháp, chiến lược phát triển văn hoá giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại điểm cầu Lào Cai.

Tham luận của Lào Cai gửi tới hội thảo khẳng định, trên quan điểm “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực và sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững” tỉnh Lào Cai đã đặt ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng con người Lào Cai phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa; tạo lập môi trường, nếp sống văn hóa, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc hướng đến phát triển toàn diện con người Lào Cai…

Nhà văn Mã Anh Lâm, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai cho biết: "Với tư cách văn học nghệ thuật là một bộ phận tinh tuý nhất trong nền văn hoá, chúng tôi nhận thức rất sâu sắc nhiệm vụ của mình, đó là nơi tập hợp, đoàn kết các văn nghệ sĩ - tác giả của những tác phẩm chưng cất từ đời sống. Tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc thực sự cũng là một sức mạnh nội sinh, để sau đó sẽ có những tác phẩm tương xứng hơn với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thêm: "Ngay sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo hệ thống tuyên truyền truyền tải thông điệp tích cực, để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong mỗi con người Lào Cai, từ đó giúp cho Lào Cai có kế hoạch, chiến lược xây dựng cụ thể hơn nữa".

Hội thảo đã thông qua 10 báo cáo tham luận của các đại biểu xoay quanh các vấn đề: động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; xây dựng môi trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Vân Anh - Lâm Thi


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết