Ban Dân tộc và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ký kết chương trình phối hợp

10:09 22-01-2022 | :208

Laocaitv.vn - Ban Dân tộc và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào cai tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025.

 Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 của Ban Dân tộc và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Theo đó, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức thực hiện chương trình phát triển KT - XH và giảm nghèo cho vùng đồng baò dân tộc thiểu số. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào qua các cuộc tiếp xúc cử tri và phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong đời sống.

Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát chế độ chính sách dân tộc, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, có biện pháp nhân rộng các mô hình tiêu biểu về kinh tế - xã hội trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Huyền Trang – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết