Lịch phát sóng

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao
05:20 Ca nhạc tiếng Dao
05:30 Thời sự
05:50 An toàn giao thông
05:55 Kết nối
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 58
06:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
07:00 Thời sự
07:20 Công nghệ
07:35 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin : Những kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị bệnh
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Đoạt tình - T15
08:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ tại gia đình
09:00 Thời sự
09:20 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P2
09:40 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P1
09:55 Kết nối
10:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - Tập 26
10:50 Khuyến công: Tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở chế biến lâm sản tại Lào Cai
11:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Chuyên mục Văn hóa: : Thư viện tỉnh Lào Cai
11:50 Hoa ngày thường
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - T16
12:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Công nghệ
13:25 Tuần 2: Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin : Những kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị bệnh
13:40 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P2
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 58
14:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ tại gia đình
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Chuyên mục Văn hóa: Thư viện tỉnh Lào Cai
15:20 Hoa ngày thường
15:30 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - P1
15:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
16:00 Phim truyện: Người kế vị - Tập 32
16:45 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin : Những kỹ thuật mới được áp dụng trong điều trị bệnh
17:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P1
17:45 Trang địa phương
18:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - Tập 27
18:50 Ghitar cover
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Truyền hình công đoàn: Hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
20:30 Quốc phòng toàn dân
20:40 Phim truyện: Người kế vị - T33
21:30 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P3
21:50 Thời sự
22:10 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - P1
22:30 Dân tộc và phát triển tiếng Dao, giới thiệu chương trình ngày hôm sau.
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - Phần 2
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 59
06:50 Quốc phòng toàn dân
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
07:30 Truyền hình công đoàn: Hoạt động công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
07:40 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
07:50 Kết nối
07:55 Trailer
08:00 Phim truyện: Đoạt tình - T16
08:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - Phần 3
09:35 Chuyên mục Văn hóa: Thư viện tỉnh Lào Cai
09:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ tại gia đình
10:00 Phim truyện:Thiên kim trở lại - Tập 27
10:50 Hoa ngày thường
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Guitar Cover
11:50 Quốc phòng toàn dân
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - Tập 17
12:50 Truyền hình công đoàn: Hoạt động công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
13:25 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
13:40 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - Phần 3
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 59
14:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Tiếng Việt cho trẻ em vùng DT thiểu số: Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ tại gia đình
15:25 Guitar Cover
15:35 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - Phần2
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Người kế vị - Tập 33
16:50 Quốc phòng toàn dân
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - Phần 2
17:45 Truyền hình công đoàn: Hoạt động công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - Tập 28
18:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
20:30 Hộp thư truyền hình: Theo đơn thư
20:40 Phim truyện: Người kế vị - Tập 34
21:30 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - Phần 4
21:50 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - Phần 2
22:30 Thời sự tiếng Mông
22:45 Ca nhạc tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 15/8/2018
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Mông
05:15 Ca nhạc tiếng Mông
05:30 Thời sự Lào Cai
05:50 An toàn thực phẩm
05:55 Trailer
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 60
06:50 Hộp thư truyền hình
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Tìm hiểu lịch sử
07:35 Nông nghiệp và phát triển nông thôn
07:45 Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
08:00 Phim truyện: Đoạt tình - Tập 17
08:50 Truyền hình Công đoàn: Hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
09:00 Thời sự Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P4
09:40 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P3
09:55 An toàn thực phẩm
10:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - T28
10:45 Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt cho trẻ tại gia đình
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Quốc phòng toàn dân
11:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - T18
12:45 Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Tìm hiểu lịch sử
13:25 Hộp thư truyền hình
13:35 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P4
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 60
14:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nôi - Những hướng đi hiệu quả
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Truyền hình Công đoàn: Hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
15:20 Quốc phòng toàn dân
15:35 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - P3
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Người kế vị - T34
16:50 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:17 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P3
17:45 Bệnh viên đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
18:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - T29
18:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn thực phẩm: Các quy định trong bếp ăn tập thể
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
20:30 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia Phú đẩy mạnh công tác CCHC
20:40 Phim truyện: Người kế vị - T35
21:30 Phóng sự: Tỏa sáng giữa đời thường
21:52 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P5
22:12 Thời sự Lào Cai
22:32 Giải trí quốc tế: Ca khúc Kpop tăng tự tin - P3
22:52 Thời sự tiếng Dao
23:07 Ca nhạc tiếng Dao
23:22 Giới thiệu chương trình ngày 16/8/2018
04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Dao
05:15 Ca nhạc tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P4
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T61
06:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia Phú đẩy mạnh công tác CCHC
07:25 Phóng sự: Tỏa sáng giữa đời thường
08:00 Phim truyện: Đoạt tình - T18
08:50 Hộp thư truyền hình
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P5
09:35 Ứng xử tuổi mới lớn: Chuyện của tuổi mới lớn
09:45 Truyền hình công đoàn: Hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
09:55 Trailer
10:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - T29
10:50 Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai - Nơi gửi gắm niềm tin
11:00 Thời sự tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Quốc phòng toàn dân
11:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia Phú đẩy mạnh công tác CCHC
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - T19
12:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Công nghệ
13:25 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
13:35 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P5
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T61
14:50 Hộp thư truyền hình
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Truyền hình công đoàn: Hoạt động Công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
15:20 Quốc phòng toàn dân
15:30 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản - P1
15:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia phú đẩy mạnh công tác CCHC
16:00 Phim truyện: Người kế vị - T35
16:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
17:00 Thời sự tiếng Mông
17:15 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P4
17:45 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - T30
18:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia phú đẩy mạnh công tác CCHC
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 An toàn giao thông
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Trang TP Lào Cai
20:30 Phân loại chất thải rắn: Những không gian sáng tạo thân thiện với môi trường
20:40 Phim truyện: Người kế vị - T36
21:30 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P6
21:50 Thời sự Lào Cai
22:10 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản - P1
22:30 Thời sự tiếng Mông
22:45 Ca nhạc tiếng Mông
23:00 Giới thiệu chương trình ngày 17/8/2018
04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng H'Mông
05:15 Ca nhạc tiếng H'Mông
05:30 Thời sự Lào Cai
05:50 An toàn giao thông
05:55 Trailer
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T62
06:50 Trang địa phương: Đài TT – TH TP Lào Cai
07:00 Thời sự Lào Cai
07:20 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
07:35 Phân loại chất thải rắn: Những không gian sáng tạo thân thiện với môi trường
07:45 Lào Cai xây dựng nông thôn mới
07:55 An toàn thực phẩm
08:00 Phim truyện: Đoạt tình - T19
08:50 Quốc phòng toàn dân
09:00 Thời sự Lào Cai
09:20 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P6
09:40 Phim Thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P5
09:55 An toàn giao thông
10:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - T30
10:50 Truyền hình công đoàn: Hoạt động công đoàn tại LĐLĐ huyện Bắc Hà và Công đoàn ngành Công thương
11:00 Thời sự tiếng Dao
11:15 Ca nhạc tiếng Dao
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia phú đẩy mạnh công tác CCHC
11:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - T20
12:50 Hộp thư truyền hình
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
13:25 Trang địa phương: Đài TT – TH TP Lào Cai
13:35 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P6
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - T62
14:50 Phân loại chất thải rắn: Những không gian sáng tạo thân thiện với môi trường
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
15:20 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia phú đẩy mạnh công tác CCHC
15:30 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
15:40 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản - P2
15:55 Trailer
16:00 Phim truyện: Người kế vị - T36
16:50 Hộp thư truyền hình
17:00 Thời sự tiếng Dao
17:15 Ca nhạc tiếng Dao
17:30 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lưu của mèo Chi - P5
17:45 Trang địa phương: Đài TT – TH TP Lào Cai
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - T31
18:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Trang địa phương: Đài TT – TH huyện Mường Khương
20:30 Lao động và việc làm
20:40 Phim truyện: Người kế vị - T37
21:30 Chuyên mục Văn hóa: Thư viện tỉnh Lào Cai
21:40 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P7
22:00 Thời sự Lào Cai
22:20 Giải trí quốc tế: Nhạc phim hoạt hình Nhật Bản - P2
22:40 Thời sự tiếng Dao
22:55 Ca nhạc tiếng Dao
23:10 Giới thiệu chương trình ngày 18/8/2018
04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình
05:00 Thời sự tiếng Dao
05:15 Ca nhạc tiếng Dao
05:30 Lào Cai ngày mới
05:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lƣu của mèo Chi - P6
06:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 63
06:50 Lao động và việc làm: Liên quan đến công tác quản lý người lao động
07:00 Lào Cai ngày mới
07:15 Tìm hiểu lịch sử
07:30 Chuyên mục Văn hóa: Thư viện tỉnh Lào Cai
07:40 Phân loại chất thải rắn: Những không gian sáng tạo thân thiện với môi trường
07:50 Trang địa phương: Đài TT – TH TP Lào Cai
08:00 Phim truyện: Đoạt tình - T20
08:50 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia XD NTM
09:00 Lào Cai ngày mới
09:15 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P8
09:35 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia phú đẩy mạnh công tác CCHC
09:45 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lƣu của mèo Chi - P6
10:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - Tập 31
10:50 Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi - Những hướng đi hiệu quả
11:00 Truyền hình thực tế tiếng Mông
11:15 Ca nhạc tiếng Mông
11:30 Giới thiệu chương trình
11:31 Thời sự Lào Cai
11:40 Ca nhạc
12:00 Phim truyện: Đoạt tình - T21
12:50 Lao động và việc làm: Liên quan đến công tác quản lý người lao động
13:00 Thời sự Lào Cai
13:10 Tìm hiểu lịch sử
13:25 Chuyên mục Văn hóa: Thư viện tỉnh Lào Cai
13:35 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P8
13:55 Trailer
14:00 Phim truyện: Sắc đẹp và tội ác - Tập 63
14:50 Trang địa phương Đài TT-TH Mường Khương
15:00 Thời sự Lào Cai
15:10 Trang địa phƣơng: Đài TT - TH TP Lào Cai
15:20 Lào Cai xây dựng nông thôn mới: Tập huấn nâng cao năng lựccho cán bộ tham gia XD NTM
15:30 Giải trí quốc tế: Nhóm nhạc 2NE1 - P1
15:50 Cải cách hành chính Lào Cai: Gia phú đẩy mạnh công tác CCHC
16:00 Phim truyện: Người kế vị - Tập 37
16:50 Lao động và việc làm: Liên quan đến công tác quản lý người lao động
17:00 Truyền hình thực tế tiếng Mông
17:20 Ca nhạc tiếng Mông
17:30 Phim thiếu nhi: Cuộc phiêu lƣu của mèo Chi - P6
17:45 Chuyên mục Văn hóa: Thư viện tỉnh Lào Cai
17:55 Trailer
18:00 Phim truyện: Thiên kim trở lại - Tập 32
18:50 Phân loại chất thải rắn: Những không gian sáng tạo thân thiện với môi trường
19:00 Tiếp sóng thời sự VTV
19:50 Kết nối
19:55 Quảng cáo, Giới thiệu chương trình
20:00 Thời sự Lào Cai
20:20 Chuyên mục Thiếu nhi: Em trải nghiệm làm nông dân trồng càchua - P2
20:35 Guitar Cover: Giọng ca triển vọng
20:45 Truyền hình thanh niên
20:55 Công nghệ
21:10 Phim truyện: Người kế vị - T38
22:00 Kinh nghiệm nông nghiệp đó đây
22:15 Phim tài liệu: Những sợi tơ vũ trụ - P8
22:35 Thời sự
22:55 Ca nhạc: Những ca khúc về Cách mạng
23:15 Truyền hình thực tế tiếng Mông
23:30 Ca nhạc tiếng Mông + Giới thiệu chương trình ngày hôm sau