Đài PT - TH Lào Cai thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

16:12 03-06-2023 | :369

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Danh mục: Nâng cấp, cải tạo trang thiết bị trường quay chuyên đề của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, năm 2023

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá và Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ  sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Căn cứ Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND  ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về thẩm định giá trong trường hợp đi mua, đi thuê của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để phục vụ công tác lập, phê duyệt dự toán, tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

  1. Đơn vị có tài sản thẩm định giá:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

  1. Tài sản thẩm định giá:

- Tên danh mục tài sản: Nâng cấp, cải tạo trang thiết bị trường quay chuyên đề của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, năm 2023.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

      3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:

          a) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.

         b) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

         c) Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá. 

         d) Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín, ...

         đ) Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá,...).

         e) Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

      4. Thành phần hồ sơ gồm:

           a) Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực của tổ chức thẩm định giá tài sản (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ công ty cung cấp; mô hình; quy trình thực hiện; nhân sự; giấy tờ pháp lý; dự án tiêu biểu…) và các tài liệu có liên quan khác.

           b) Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định);

           c)  Danh sách các Doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2023.

           d) Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

      5. Thời gian, địa chỉ, hình thức nhận hồ sơ tham gia thẩm định giá tài sản:

           a) Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 20/6/2023

           b) Địa chỉ nhận hồ sơ: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Đường 30 tháng 4, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; SĐT 0214 3840093 (trong giờ hành chính).

           c) Hình thức nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp hoặc chuyển bưu điện, chuyển phát nhanh tại địa chỉ nêu trên.

               Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai thông báo để các tổ chức thẩm định giá được biết. Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

Xem chi tiết Số: 25 /TB - ĐPTTH tại đây

DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM BỔ SUNG CHO TRƯỜNG QUAY S2


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết