Điều tra xã hội học đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2023

17:24 09-12-2023 | :125

Laocaitv.vn - Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh lập danh sách điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và nhập thông tin vào Hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện cung cấp thông tin theo nội dung sau:

Đối tượng điều tra xã hội học:

Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Tất cả số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Lãnh đạo cấp sở: Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở và tương đương;

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở: Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng và tương đương;

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có): Trưởng, Phó các ban, chi cục trực thuộc.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Lãnh đạo UBND cấp huyện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố.

Danh sách các cơ quan, đơn vị lập theo mẫu:

 

Thời gian gửi danh sách đối tượng tham gia trả lời phiếu:

Thời gian các cơ quan, đơn vị gửi danh sách đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học gửi về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính – Văn thư, lưu trữ) trước ngày 12/12/2023 để tổng hợp cập nhật vào phần mềm của Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định. Bản mềm gửi theo địa chỉ phongcchcsnv@laocai.gov.vn.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ Sở Nội vụ qua đồng chí Nguyễn Văn Khánh, số điện thoại: 0888.333.689 để phối hợp thực hiện.

PV 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết