Nguyên tắc lựa chọn dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ

12:20 03-07-2022 | :84

Laocaitv.vn - Điều 12, Nghị quyết số 5/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ban hành ngày 19/6/2022 quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai nêu rõ thứ tự ưu tiên trong lựa chọn dự án phát triển sản xuất để hỗ trợ.

Theo đó, Lựa chọn các dự án hỗ trợ phát triển các ngành hàng chủ lực của địa phương, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sản phẩm sạch, an toàn, hữu cơ theo các tiêu chuẩn chứng nhận, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, hướng đến thị trường xuất khẩu; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với quy mô dự án đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định kèm theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Thứ tự ưu tiên trong lựa chọn các dự án để hỗ trợ

Với các địa phương đã bước đầu hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị thì tập trung hỗ trợ để củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị hiện có.

Với các địa phương có tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nguồn nguyên liệu, có điều kiện phát triển sản xuất hàng hoá thì tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới.

Với các địa phương không có điều kiện thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thì tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng các sản phẩm tiềm năng.

Trường hợp không áp dụng được hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thì thực hiện hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ.

Xem chi tiết Điều 12 Nghị quyết số 5/2022/NQ-HĐND

KT


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết