Cải cách hành chính (10/9/2021)

Ngày xuất bản: 11-09-2021

Lượt xem: 748

Lào Cai là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác kiện toàn, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để đáp ứng với nhu cầu phát triển của giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp với đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác kiện toàn đội ngũ được quan tâm đúng mức với gần 99% công chức cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên. Điều này đã góp phần tạo ra nguồn lực chất lượng về con người để có thể góp sức cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đề ra.