Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh (19/10/2021)

Ngày xuất bản: 20-10-2021

Lượt xem: 14740

Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa hồng vừa chuyên”.

Kế thừa và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Chính vì vậy, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ đất nước. Thời gian qua, bằng nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, các cấp bộ đoàn Lào Cai đã tạo được môi trường rèn luyện tốt cho thanh niên, từ đó giúp thế hệ trẻ thêm tự tin, trưởng thành, cống hiến cho quê hương, đất nước.