Lào Cai xây dựng nông thôn mới (28/9/2021)

Ngày xuất bản: 29-09-2021

Lượt xem: 415

Kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, Lào Cai luôn dành sự quan tâm đặc biệt để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là trong 10 năm gần đây, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn và vùng đồng bào dân tộc, miền núi ngày càng được nâng cao.