Chức năng nhiệm vụ

08:39 14-07-2017 | :842

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai:

 • Xây dựng và trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch 5 năm, hàng năm và các dự án đầu tư phát triển quan trọng khác của Đài. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Căn cứ vào giấy phép hoạt động, ban hành khung chương trình, tổ chức sản xuất nội dung chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh theo kế hoạch được UBND tỉnh giao.
 • Chủ động phối hợp cùng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Phát thanh – Truyền hình trên địa bàn tỉnh.
 • Xây dựng và quản lý nội dung các chương trình Phát thanh – Truyền hình của tỉnh lên trang web (Báo điện tử của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai) phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 • Thực hiện việc tiếp lại sóng PT-TH của Đài quốc gia tại các trạm phát thanh truyền hình do Đài PT-TH tỉnh quản lý theo quy định.
 • Sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình Phát thanh – Truyền hình của tỉnh qua vệ tinh VINASAT1 khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 • Hướng dẫn, kiểm tra Đài TT-TH các huyện, thành phố trong tỉnh, Đài, trạm TT-TH các xã phường, thị trấn về nghiệp vụ báo chí và quản lý, khai thác kỹ thuật; chỉ đạo các Đài TT-TH cấp huyện và cơ sở phối hợp thực hiện kế hoạch sản xuất chương trình PT-TH phát trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc tiếp âm, tiếp sóng Đài Phát thanh – Truyền hình của tỉnh, hai Đài quốc gia và các quy định quản lý nghiệp vụ của ngành. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Phát thanh, Truyền hình cho đội ngũ cán bộ của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài TT-TH huyện, thành phố và cơ sở.
 • Ngoài nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân thực hiện thu ngân sách từ dịch vụ thông tin – quảng cáo, dịch vụ truyền hình cáp, các dịch vụ Phát thanh – Truyền hình khác theo kế hoạch được giao.
 • Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về Phát thanh, Truyền hình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
 • Quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế được giao; thực hiện chế dộ tiền lương, hưu trí; chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp tổ chức cán bộ. 
 • Quản lý tài sản, tài chính; thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh.
 • Thực hiện chế dộ thông tin báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Đảng, nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết