Chức năng nhiệm vụ

08:39 14-07-2017 | :965

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai:

1. Chức năng

Đài là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai đối với bạn bè trong nước và quốc tế.


2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, hoạt động của Nhân dân địa phương; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; phê phán các hiện tượng tiêu cực; giáo dục, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ phát triển báo chí đa phương tiện. Quan tâm tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành và hoạt động thực tiễn, không ngừng cải tiến về hình thức và nội dung tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ;

d) Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các kênh phát thanh, truyền hình trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong nước sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát trên sóng của các đài, kênh phát thanh, truyền hình trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố;

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật về phát thanh, truyền thanh, truyền hình đối với Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình; đăng tải các chương trình phát thanh, truyền hình lên internet; truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh và của quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này;

g) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

h) Tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí theo sự phân công, phân cấp;

i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao. Thực hiện cải cách các thủ tục cung cấp dịch sự nghiệp công lập; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị;

k) Thực hiện chế độ, chính sách, nâng ngạch, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

l) Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật;

m) Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật;

n) Hợp tác quốc tế về phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

o) Hoạt động nghiệp vụ theo Luật Báo chí hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn

a) Được thực hiện các quyền tự chủ về công tác tổ chức bộ máy, thực hiện chức năng nhiệm vụ, tài chính, vị trí việc làm, số lượng người làm việc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

b) Tổ chức, sắp xếp nhân sự theo phân công, phân cấp quản lý đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của cơ quan truyền thông đa phương tiện và tình hình thực tế của địa phương;

c) Chủ động lập kế hoạch, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo tuần, tháng, quý, năm đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

d) Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ, hoạt động xã hội; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết