Nhiều kết quả nổi bật trong phát triển khoa học công nghệ tại Lào Cai

16:19 17-06-2019 | :351

Laocaitv.vn - Qua 15 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ, Lào Cai đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh.

Mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đem lại năng suất, chất lượng cao.

Giai đoạn 2004 - 2019, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 263 đề tài dự án nghiên cứu khoa học, trong đó có 167 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; 21 dự án thuộc Chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, 75 dự án thuộc Chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực nông lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học y dược, và khoa học kỹ thuật công nghiệp. Việc lựa chọn danh mục đề tài xuất phát từ hướng ưu tiên phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp, gắn kết quả nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết từ thực tiễn.

Đến nay, toàn tỉnh có 209 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó có 7 kiểu dáng công nghiệp và 202 văn bằng nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm đặc sản, đặc hữu mang địa danh của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và được cấp 17 nhãn hiệu và 1 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mang địa danh của Lào Cai. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ đã góp phần tăng năng suất, chất lượng, mở rộng diện tích sản xuất, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, thị trường mở rộng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là nền tảng quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Thu Hường – Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết