Liên kết sản xuất, hướng đi tất yếu trong phát triển nông nghiệp ở Lào Cai

Ngày xuất bản: 20-12-2017

Lượt xem: 7110

Laocaitv.vn - Những vùng sản xuất hàng hóa lớn đã và đang hình thành, những loại cây, con có thế mạnh, đưa khoa học công nghệ cao vào ứng dụng, sản xuất theo mô hình hợp tác xã (HTX), liên doanh - liên kết “bốn nhà”, lấy doanh nghiệp làm mũi nhọn tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng cao theo chuỗi nông sản sạch - đó là hướng đi trong tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh miền núi Lào Cai.