Phim tài liệu: Kinh tế tập thể - Động lực phát triển kinh tế Lào Cai

Ngày xuất bản: 23-10-2021

Lượt xem: 1957

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước ta, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trải qua mỗi giai đoạn, khu vực kinh tế tập thể đều để lại những dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.