Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử

13:03 12-02-2024 | :239

Laocaitv.vn - Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử được quy định tại Điều 69 Nghị định 52 năm 2013 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng phải xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân với các nội dung sau:

+ Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

+ Phạm vi sử dụng thông tin;

+ Thời gian lưu trữ thông tin;

+ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

+ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin;

+ Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

- Những nội dung trên phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

- Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân phải được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website này.

Đặng Trung


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết