Đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan cấp tỉnh, huyện

15:47 02-12-2019 | :415

Laocaitv.vn - Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các sở ngành, phòng ban, sau khi Ban Thường vụ cấp tỉnh thống nhất.

Để thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện sau khi Ban Thường vụ cấp tỉnh thống nhất. Cụ thể:

Thí điểm hợp nhất cơ quan cấp tỉnh: 

Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải và Xây dựng: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu; giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp tỉnh: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu; giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Thí điểm hợp nhất cơ quan cấp huyện:

Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, HĐND, UBND cấp huyện về công tác văn phòng.

Trước 15/12/2019, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tháng 7/2018, Lào Cai là tỉnh tiên phong trong cả nước tiến hành hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai, một việc làm chưa từng có trong tiền lệ. Việc làm này đảm bảo tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nhà nước.

PV


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết