Niềm vui khi điện về bản

Ngày xuất bản: 15-09-2023

Lượt xem: 1085

Có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng cao đã có nhiều thay đổi. Những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thông tin thường xuyên, là cơ sở để người dân vùng cao nâng cao trình độ dân trí, phát triển đời sống.