Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ giảm được 839 biên chế

15:24 09-07-2018 | :4612

Laocaitv.vn - Thực hiện đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo lộ trình, kế hoạch giai đoạn 2016-2021. Tổng số biên chế tỉnh Lào Cai đã cắt giảm từ năm 2016 đến nay là 271 chỉ tiêu.

Trong đó, biên chế công chức là 110 chỉ tiêu, biên chế sự nghiệp là 361 chỉ tiêu. Mục tiêu của tỉnh Lào Cai năm 2018 là cắt giảm 534 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ. Như vậy, tổng biên chế cắt giảm đến hết năm 2018 là 839 chỉ tiêu, đạt 38% so với kế hoạch đề ra đến năm 2021.

Tỉnh Lào Cai cũng đang chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

Trung Kiên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết