Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

22:28 21-03-2019 | :171

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã , phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hướng đến một số mục tiêu cụ thể: 100% xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp, hiệu quả. Hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện nghiện và giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước. Phấn đấu đến năm 2020, có 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015. 100% huyện, thành phố xây dựng được ít nhất 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn. Hàng năm 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận, tư vấn các dịch vụ điều trị, cai nghiện. Triệt xóa 5% đến 10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Triệt phá 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện, không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy, tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

Để đạt được mục tiêu để ra, tỉnh Lào Cai sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ trong công tác phòng, chống ma túy như: Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và tổ chức cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; quản lý tốt số người nghiện ma túy và tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho người nghiện; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy cơ sở. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá, nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết