Trên 510.000 người được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

14:32 12-04-2019 | :160

Laocaitv.vn - Năm 2019, tỉnh Lào Cai có 510.550 người được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với tổng số kinh phí trên 380 tỷ đồng.

Người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 100%.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2019, các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập tại Quyết định 59 của TT Chính phủ, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt bảo hiểm y tế, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không bao gồm người nghèo, người dân tộc thiểu số), người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo tại các trường do tỉnh quản lý, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người đã hiến bộ phận cơ thể người.

Trong đó, đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí thu nhập, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và trẻ em dưới 6 tuổi được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế chiếm số lượng lớn nhất: 473.459 người với kinh phí trên 355 tỷ đồng, chiếm 69,6%.

Riêng đối tượng là người cận nghèo mua bảo hiểm y tế tự nguyện, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng 70% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế. Học sinh, sinh viên thuộc các trường do tỉnh quản lý, không thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức thu nhập trung bình cũng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng 30% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, năm 2019, ngân sách Nhà nước cũng hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 4.012 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác với kinh phí trên 771 triệu đồng.

 Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết