Quy định mới về thời gian duy trì sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

15:12 19-04-2024 | :120

Laocaitv.vn - Ngày 09/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trong đó, quy định về thời gian duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, cụ thể như sau:

- Thời gian duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã được tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo quy định của pháp luật, thời gian duy trì điều kiện là 24 tháng.

- Việc kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở được thực hiện trong thời gian tối đa là 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 12 tháng và 180 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn 24 tháng. Thời hạn 12 tháng và 24 tháng tính từ ngày cơ sở được chứng nhận đủ điều kiện lần đầu hoặc ngày kiểm tra duy trì trước đó theo quy định.

- Cơ quan kiểm tra thông báo thời gian kiểm tra duy trì điều kiện cho cơ sở trước 05 ngày làm việc. Sau 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc hoạt động kiểm tra, cơ quan kiểm tra thực hiện thông báo kết quả kiểm tra và thời gian duy trì điều kiện đến cơ sở được kiểm tra.

Nghị định 37 có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2024.

Thu Thảo (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết