Trao truyền văn hóa dân tộc

Ngày xuất bản: 22-09-2022

Lượt xem: 1423

Lào Cai với 25 nhóm, ngành dân tộc, chứa đựng kho tàng văn hóa dân gian độc đáo, đa sắc màu. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều nét văn hóa đang có nguy cơ bị mai một. Trước thực trạng đó, những chủ thể của văn hóa đã tích cực giữ gìn, trao truyền cho con cháu để văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy.