Quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

09:16 12-08-2020 | :75

Laocaitv.vn - Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định tại Nghị quyết số 06/2020 về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ phận một cửa tại UBND thành phố Lào Cai.

Cụ thể: Đối với hộ gia đình, cá nhân ở các phường thuộc thành phố, thị xã, mức thu lệ phí cấp mới là 100.000 đồng cho mỗi giấy chứng nhận. Khi thực hiện cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận mức thu là 50.000 đồng một giấy chứng nhận. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện cấp mới mức thu là 25.000 đồng/1 giấy chứng nhận; cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận mức thu là 20.000 đồng/1 giấy chứng nhận. Khi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động về đất đai phải nộp lệ phí là 28.000 đồng/1 giấy chứng nhận. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính là 15.000 đồng/1 giấy chứng nhận. Đối với các khu vực không thuộc các phường trong thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh mức thu bằng một nửa mức thu trên.

Đối với tổ chức: Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mức thu là 500.000 đồng/1 giấy chứng nhận; cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận mức thu là 50.000 đồng/1 giấy chứng nhận. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức khi cấp mới là 100.000 đồng/1 giấy chứng nhận; khi cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận là 50.000 đồng/1 giấy chứng nhận. Cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động về đất đai và khi trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính đối với tổ chức cùng mức thu lệ phí là 30.000 đồng/1 giấy chứng nhận.

Nguyễn Tâm


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết